Game Theory คืออะไร

เกมคือศาสตร์ประยุกต์อย่างหนึ่งที่เป็นการสร้างเงื่อนไขสมมติขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้ทำการแข่งขันไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับผู้เล่นคนอื่นก็ตามซึ่งก็มีตั้งแต่เงื่อนไขที่เรียบง่ายไปจนถึงปริศนาที่ซับซ้อนต่างๆมากมาย เช่นตั้งแต่เกมกระดานอย่างหมากรุกหรือง่ายกว่านั้นหน่อยก็เกม x – o ไปจนถึงวีดีโอเกมที่พัฒนากันมาจนถึงปัจจุบัน และมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเกมทุกชนิดล้วนมีรากฐานมาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าทฤษฎีเกมหรือ game theory

ข้อสมมติดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะคิดยังไง แนวคิดหลายอย่างในโลกเราก็มักจะพัฒนาต่อยอดมาจากอะไรซักอย่างกันอยู่แล้ว อาจจะเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจก็ได้ แล้วทฤษฎีเกมคืออะไร ทฤษฎีเกมก็คือคณิตศาสตร์ประยุกต์อย่างหนึ่งที่มาจากการศึกษาการตัดสินใจของผู้เล่นหรือผู้เข้าร่วมโดยที่ทุกคนรู้เงื่อนไขของการแข่งขันและรู้ถึงเรื่องผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตนเองตี่มมีต่อผู้อื่นได้ในเกมที่มีการแข่งขันระหว่างสองฝ่ายขึ้นไป ซึ่งอาจจะหมายถึงเกง่ายๆอย่างการเป่ายิงฉุบ โกะ หมากรุก ไปจนถึงสถานการณ์ในสังคมต่างๆที่การตัดสินใจของแต่ละฝ่ายส่งผลกระทบต่อกันและกัน โดยทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานที่นำไปต่อยอดทางการศึกษามมากมายทั้งในสาขาสังคมศาสตร์และที่ใช้กันมากหน่อยก็คือทางเศรษฐศาสตร์

แนวคิดพื้นฐานของเรื่องนี้คือในการตัดสินใจในสถานการณ์ใดก็ตามที่มีผู้ทำการตัดสินใจตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปโดยที่แต่ละฝ่ายมีเป้าหมายของตัวเองแต่ว่าการผลลัพธ์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกฝ่ายประกอบกันด้วย โดยผู้ที่ทำการตัดสินใจจะเรียกว่า ผู้เล่น และผู้เล่นนี้เองเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเกมทุกประเภทที่ใช้ทฤษฎีนี้เป็นฐาน และมีข้อสมมติที่ว่าผู้เล่นทุกฝ่ายจะทำการตัดสินใจที่ให้อรรถประโยชน์หรือประโยชน์สูงสุดแก้ทุกฝ่าย โดยที่ทุกฝ่ายจะไม่มีทางรู้ว่าอีกฝ่ายจะเลือกอะไร แต่จะรุ้ว่าถ้าตัวเองตัดสินใจยังไงแล้วจะได้อะไรกลับมา ในแต่ละกรณีที่อีกฝ่ายทำการตัดสินใจแต่ละอย่าง